Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Posiadacze militariów staną przed sądem.

19 lutego 2021

W dniu 25 stycznia 2021 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum - Zachód w Toruniu (PR 2 Ds 9.2020) skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi J. (l. 34) i Robertowi M. (lat 52) o przestępstwa z art. 263 § 2 Kodeksu karnego (kk), a także z art. 284 § 1 kk w zw. z art. 294 § 2 kk w zb. z art. 108 ust. 1 ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zb. z art. 109c tej ustawy oraz w z art. 11 § 2 kk.

 W toku śledztwa, w tym na podstawie wyników przeszukań, danych z KWP w Bydgoszczy, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, ekspertyz biegłych z dziedziny broni, materiałów wybuchowych i amunicji oraz z Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego ustalono, że pierwszy w wymienionych – mieszkaniec Torunia, w dn. 24.01.2020 r. posiadał bez wymaganego zezwolenia znaczną ilość różnego rodzaju amunicji w postaci: granatu ręcznego, smugaczy, zapalników, prochu bezdymnego, korpusów pocisków, a nadto, w okresie od stycznia 2018 r. do 24.01.2020 r. prowadził bez zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania oraz od nieustalonego czasu do dn. 26.01.2020 r. nabywał tego rodzaju przedmioty, a znalezisk uzyskanych w wyniku poszukiwań o wartości nie mniejszej niż 15.469 zł nie przekazał właściwemu staroście, dokonując ich przywłaszczenia, przy czym, znaleziska te stanowiły zabytki archeologiczne, w części będące dobrami o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz podejmował próby ich renowacji i konserwacji, dokonując tym samym nieuprawnionej ingerencji w strukturę zabytków, czym doprowadził do ich uszkodzenia. Dotyczyło to w szczególności 77 zabytków pod postacią broni, jej elementów i naboju, produkcji niemieckiej, radzieckiej, włoskiej, norweskiej i francuskiej. Drugi z podejrzanych – mieszkaniec jednej ze wsi w powiecie świebodzińskim, dn. 26.01.2020 r., w miejscu zamieszkania, posiadał kilkanaście naboi do broni wojskowej i myśliwskiej. Również, w analogicznym jak Piotr J. okresie, wykazał się tego samego rodzaju przestępczą aktywnością. Przywłaszczył mienie o wartości co najmniej 2.495 zł. Zabezpieczono u niego 91 znalezisk pod postacią amunicji, 4 silnie skorodowane egzemplarze broni palnej oraz 10 elementów ręcznej broni palnej, wszystkie produkcji niemieckiej, radzieckiej, amerykańskiej i włoskiej. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Piotr J. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów wyjaśniając, że broń i amunicję kupował na jarmarkach i przez Internet, poszukiwał ich też na poligonie. Gromadzenie ich traktuje jako hobby. Robert M. przyznał się do posiadania amunicji, nie przyznając się do posiadania broni. Oświadczył, że zabezpieczone części broni zostały przez niego wykopane, część zakupił za pośrednictwem Internetu. Obaj podejrzani nie byli karani. Stosowano wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. O sprawstwie i winie oskarżonych orzeknie Sąd Okręgowy w Toruniu. Grozi im kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

Końcowo zauważyć należało, że wszystkie zabytki (odkryte, przypadkowo znalezione, pozyskane w wyniku badań archeologicznych lub innych poszukiwań) stanowią własność Skarbu Państwa (art. 35 ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), zaś poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania jest przestępstwem z art. 109c cyt. ustawy zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2.


Rzecznik Prasowy
Andrzej Kukawski